מדיניות האתר ותנאי שימוש

 1. מבוא
  • אתר https://rachelistern.co.il/diet-plans (“האתר”) מופעל ע”י רחלי שטרן (“רחלי”) ומשמש גם בתור אתר מכירות לרכישת מדריך דיגיטלי להתנהלות תזונתית מאוזנת ושפויה (“המוצר”).
  • האמור בהסכם זה משתמש בכינויי זכר לשם הנוחות בלבד וההסכם מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.
  • הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בהסכם זה.
  • עצם רכישת המוצר באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות הסכם זה, הבין אותן והסכים להן.
  • רחלי רשאית לבצע שינויים בהסכם זה, ומבלי שתצטרך לתת על כך הודעה מראש. באחריות הלקוח להיכנס לדף זה, מעת לעת, בכדי לברר האם בוצעו שינויים, בייחוד לפני מתן מידע אישי.
  • תקנון הגנת הפרטיות של האתר מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלו. תקנון זה ותקנון הגנת הפרטיות יקראו לצורכי נוחות "התקנונים").
  • תנאי התקנונים מהווים הסכמים מחייבים בין המשתמש לבין רחלי והוראותיהם יחולו ויחייבו את המשתמש בגין כל שימוש שנעשה באתר לרבות בעת רכישה. ככל שאינך מסכים לתנאי מתנאי התקנונים, עליך להתנתק ו/או לחדול מלעשות כל שימוש באתר, באופן מידי. ברכישתך שירות מהשירותים המפורטים באתר, הנך נותן הסכמה מדעת, כי עיינת היטב בתנאי התקנונים ובעצם הרכישה הנך מסכים לנאמר בהם ומתחייב לפעול בהתאם לאלו.

 

 1. הגדרות
  • רחלי- בעלי האתר לרבות מי מטעמה.
  • משתמש- כל גולש אשר נכנס לאתר באמצעות דומיין האתר המפורט לעיל וגילו מעל ל 18.
  • משתמש רשום- משתמש שביצע רכישה באתר של אחד או יותר משירותי האתר ושילם את התמורה בגין הרכישה.
  • סיסמה – צירופים יחודיים של אותיות ומספר שיקבל המשתמש ע"י רחלי או מי מטעמה כדי לעשות שימוש בשירותי האתר שרכש, שאינם ניתנות להעברה לצד שלישי כלשהו.

 

 

 1. חשבון משתמש רשום

 

 • כדי ליהנות מהשירותים שהאתר מציע לרכישה המשתמש יקבל סיסמה.
 • הסיסמה הינה לשימוש אישי בלבד ועל המשתמש החובה לא להעבירה לאיש וכן לשמורה בסודיות. רחלי לא תהא אחראית לכל נזק שיגרם למשתמש כתוצאה מהפרת התחייבות זו ושומרת על זכותה לבטל לאלתר את הסכם זה אף באמצעות חסימת המשתמש. ככל ויתגלה כי המשתמש העביר לאחר את הסיסמה. מבלי לגרוע מכך ככל ולמשתמש החשש כי חשבונו נפרץ ו/או כי צד שלישי השיג שלא כדין את הסיסמה עליו לידע לאלתר את רחלי.
 • בעת הרישום המשתמש יידרש למסור פרטיים אישים. לאור זאת המשתמש מתחייב, כי הפרטים שמסר הינם פרטים נכונים ומדויקים. ככל וחל שינוי בפרטים האישים עליך לעדכן פרטים אלו מעת לעת על ידי שליחת מייל לשירות הלקוחות של רחלי בכתובת המייל: rachelisternnutrition@gmail.com
 • יובהר, כי רק משתמש אשר יבצע רכישה באתר, וזו שולמה, יהא רשאי לקבל את המדריך.

 

 

 1. ביטול רישום ו/או השעייתו

 

 • במקרים הבאים תהא רחלי רשאית לבטל את ההסכם מול המשתמש ו/או לבטל סיסמה של משתמש רשום ו/או להשעותו לתקופה:
  • המשתמש הפר הפרה יסודית של אחד מתנאי תקנון זה ולא תיקן אותה לאחר שניתנה לו התראה בת 7 ימים.
  • למרות האמור בסעיף 4.1.1 רחלי תהא רשאית לנקוט כל פעולה המפורטת בסעיף 4.1 לעיל ללא צורך בהתראה ככל ו:
 • עולה החשש כי המשתמש עשה שימוש שלא כדין בזכויות קנין הרוחני של רחלי לרבות העתקה, הפצה, שכפול, צילום, שימוש, הנדסה חוזרת, העתקת עיצוב, כלשהו בתכנים המוקלטים ו/או בתכנים הכתובים, בין אם נעשו למטרת רווח ובין אם לאו.
 • המשתמש גידף, קילל, העליב, התנהג באלימות מילולית, התנהג באופן לא נאות, כלפי רחלי ו/או מי מטעמה.
 • תשלום או יותר מתשלומי המשתמש חוללו וזה לא הסדיר תשלום תוך 48 שעות.
 • המשתמש מסר פרטים שאינם נכונים במסגרת הרשמתו לאתר.
 • הוראת חיקוק ו/או צו בית משפט המונעים מהמשתמש לעשות שימוש באתר, במפורש ו/או במשתמע.
 • קיים חשש, כי מטרת השימוש בחשבון הינה לצורך פגיעה בשרתי האתר, ברכוש, בקניין רוחני ו/או בפרטיות המשתמשים.
 • שימוש באתר ו/או בשירותים לכל מטרה בלתי חוקית, פוגענית, בלתי מוסרית, זדונית. ושלא למטרה שלשמה הוקם האתר.
 • ביצוע עברה פלילית באמצעות האתר ו/או שירותיו לרבות פרסום חומרים פורנוגרפיים, הימורים, סחר בסמים, וכל מטרה בלתי חוקית עפ"י חוקי מדינת ישראל .
 • הוצאת דיבה ו/או התחקות אחרי מי ממשתמשי האתר במטרה לבזותו ו/או לפגוע בפרטיותו.
 • פגיעה בפרטיות בדרך של איסוף נתונים על משתמשים ויצרת מאגרי מידע.
 • המשתמש מתחת לגיל 18 והצהרתו ו/או אישורים שצירף שקרית ו/או מזויפים.
  • יובהר, כי בין אם רחלי פעלה לביטול ההרשמה של משתמש האתר ובין אם לאו, ככל והמשתמש יבצע אי אילו מהפעולות האסורות המפורטות בסעיף 4.1.2 לעיל יהא חייב לשפות את רחלי בגין כל נזק שיגרם לה כתוצאה מכך לרבות נזקי מוניטין נזקים ישירים, נזקים עקיפין, הוצאות משפטיות וכיוצא באלה, מיד עם דרישה.

 

 1. השירותים המוצעים לרכישה באתר

 

 • מדריך דיגיטלי להתנהלות תזונתית מאוזנת ושפויה.

ברכישת המדריך הדיגיטלי יהא המשתמש זכאי לעשות שימוש ב:

 • סיסמה לצורכי צפייה במסמך כתוב שיעסוק בנושא ירידה במשקל ואורח חיים בריא.
 • תפריטים כלליים, רשימת קניות, חוברת מתכונים, חוברת תחליפים, כלים להתנהלות תזונתית, רשימת תחליפי מזון ויומן שבועי.

 

 

 1. הרכישה
  • האתר מאפשר ללקוחות קנייה נוחה, קלה ובטוחה של השירותים, באמצעות אתר זה, מחירי כל שירות מפורסמים בתכני האתר. יחד עם זאת טעות לעולם חוזרת ולכן רחלי תהא רשאית לבטל עסקה אף אם נעשה חיוב ככל שהייתה טעות מהותית במחיר השירות שפורסם באתר או שחוייב בפועל.
  • הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי. העסקה תיחשב כעסקה ששולמה רק לאחר אישור חברת האשראי ו/או חשבון הבנק של המשתמש.
  • מחיר המוצר באתר כולל המע”מ.
  • רחלי שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצר בכל עת וכן לשלול זכות רכישה באתר מכירות על פי שיקול דעתה.
  • רחלי אינה שומרת פרטי כרטיסי אשראי או אמצעי תשלום של המשתמשים. סליקת התשלומים תתבצע על ידי צד שלישי, בדף סליקה מאובטח. למען הסר ספק רחלי ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק שיגרם ללקוח כתוצאה מפריצה לאתר זה ו/או למערכת הסליקה.

 

 1. מדיניות ביטול עסקה
  • ביטול עסקה יעשה בהתאם לתנאי חוק הגנת הצרכן 14 יום ממועד ביצוע העסקה. למרות האמור לעיל אם המשתמש קיבל כבר את השירות ו/או את חלקו לא ניתן יהא לבטל את העסקה ולא יינתן החזר כספי ואלו הם המקרים:

 

 • למשתמש הונפקה סיסמא המאפשרת לו לצרוך את הקובץ של המדריך.
 • המשתמש קיבל תכנים כתובים לרבות: תפריטים כלליים, רשימת קניות, חוברת מתכונים, חוברת תחליפים, כלים להתנהלות תזונתית, רשימת תחליפי מזון ויומן שבועי.

 

 1. אחריות ושירות
  • יובהר, כי התכנים ו/או האינפורמציה המועברת למשתמש אינה יעוץ רפואי ולא באה להחליף יעוץ רפואי אלא מדובר בהמלצות בענייני תזונה נכונה בלבד. לאור זאת אין לראות במידע המובא באתר כייעוץ רפואי או כתחליף לייעוץ רפואי וכל שימוש בהמלצות המצויות באתר או בתכנים שיחשפו המשתמשים, הינו באחריותן הבלעדית.
  • רחלי לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף הנובע מהשימוש או השימוש השגוי במוצר לרבות כל נזק מקרי, מיוחד, עקיף או תוצאתי – ככל שהחוק מתיר זאת. על המשתמש חלה האחריות וכל סיכון וחובות עבור אובדן, נזק וחבלה לגופו ו/או לרכושו ו/או לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש ו/או אי השימוש בשירות, למעט במקרים בהם נקבע על ידי ערכאה משפטית כי הנזק האמור נגרם עקב רשלנותה הבלעדית של רחלי.
  • רחלי אינה מתחייבת לגבות כל חומר המצוי באתר ו/או שנעשה בו שימוש. בעצם השימוש באתר, מצהיר המשתמש כי לא יהיו לו ו/או לכל מי מטעמו כל תביעה ו/או דרישה ו/או תלונה בגין תקלות באתר, הסרת או העלאת תכנים ו/או חסימת הגישה שלו לאתר. רחלי לא תישא בכל נזק ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש כתוצאה ממעשה מכוון או רשלני של צד ג'.
  • במסגרת התכנים בהם יבוצע שימוש באתר, ככל שיועלו תכנים של צדדי ג' ו/או פרסומים כלשהם הרי שרחלי אינה אחראית על התכנים הללו ועל המשתמש לנהוג בזהירות ולבדוק את טיב השירותים.

 

 1. אבטחת מידע ופרטיות
  • רחלי ו/או מי מטעמה רשאים להשתמש במידע המופיע בטופס ההרשמה על מנת לספק את המידע והשירותים המבוקשים. מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות.
  • רחלי נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטתה של רחלי ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא רחלי אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישיר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.
  • לחיצה על כפתור “שלח” מהווה אישור המשתמש להסכם זה ותנאיו וכן מהווה הסכמה לרחלי ו/או למי מטעמה לעשות שימוש במידע אישי שנמסר לה על מנת לספק מידע על המוצרים או על שירותים ומשאבים הקשורים למוצרים של רחלי. בנוסף, ניתן יהיה להשתמש במידע אישי זה למטרות סקר שוק.
  • כל משתמש אשר ימסור את פרטיו לצורך קבלת מידע, יעשה זאת מרצונו החופשי ומבלי שחלה עליו חובה לעשות כן. לאחר מסירת הפרטים כאמור, רחלי שומרת לעצמה את הזכות והמשתמש מצהיר, כי הוא מאשר לרחלי, לשלוח לה הודעות פרסומת, מעת לעת, באמצעות מסרונים, הודעות דואר אלקטרוני ובכל דרך אפשרית אחרת. מסירת כתובת הדואר האלקטרוני או מספר הטלפון של המשתמש – כמוה כהסכמה מפורשת לקבלת הודעות כאמור.
  • למשתמש שמורה הזכות להודיע בכל עת לרחלי, כי ברצונו להפסיק לקבל הודעות כאמור – אם באמצעות שליחת הודעת דואר אלקטרוני מתאימה לרחלי ואם באמצעות דרכי ההסרה המופיעות בכל הודעה.
 2. קניין רוחני
  • כל זכויות הקניין הרוחני באתר הינן רכושה הבלעדי של רחלי .
  • השירותים, התכנים, חוברת המתכונים, ההמלצות, לרבות כאלה שיפותחו בהמשך, לרבות המצאות, פטנטים, עיצובים, מדגמים, סודות מסחריים, שמות מסחרים, שמות מתחם כולם מהווים קנין הרוחני של רחלי.
  • אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מהשירותים המוענקים על ידי רחלי ו/או תכנים כתובים ו/או מדיה, וכל נכס קנין רוחני אחר אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם רחלי. למען הסר ספק, האיסור הינו בין אם השימוש המפר הינו למטרת רווח ובין אם לא, בין באמצעותו ובין באמצעות אחר מטעמו.
  • למעט שימוש אישי של המשתמש בזכויות הקניין הרוחני של רחלי, חל על המשתמש איסור מוחלט לעשות כל שימוש אחר בזכויות הקניין הרוחני, במהלך הקורס ואף לאחריו, ללא הגבלת זמן.
  • באישורו את הסכם זה מצהיר ומאשר המשתמש כי הובהר לו שרחלי השקיעה כספי עתק לצורך פיתוח זכויות הקניין הרוחני בבעלותה והפרת הוראות הסכם זה ופגיעה באלה יכולה להסב לרחלי נזק רב המוערך במאות אלפי ש "ח ואף למעלה מכך.

 

 1. שיפוי והיעדר אחריות

 

 • רחלי עושה מאמצים כדי לדייק את תכני האתר ו/או תכני שירותי האתר אך יכולות ליפול טעויות ו/או אי דיוקים כאלה ואחרים.
 • כמו כן רחלי תעשה את ההשתדלות כי התכנים יסייעו למשתתפים אולם חשוב להבהיר כי לא ניתן להתאים את מלוא התכנים התאמה מוחלטת לכל משתתף.
 • בשים לב לאמור בתקנון זה ובתקנון הגנת הפרטיות רחלי לא תהא אחראית לכל נזק שיגרם למשתמש, בגין שימוש לא נכון ו/או בניגוד לתקנון זה בין שלו ובין של משתמש אחר. באישורו את תקנון זה מבין ויודע המשתמש כי עליו ועליו בלבד חלה האחריות לכל נזק שהוא למעט במקרה בו נקבע בפורש על ידי ערכאה משפטית כי רחלי התרשלה במעשה או מחדל או אז יפוצה המשתמש בסכום מקסימלי בגובה התמורה ששילם לרחלי.
 • המשתמש מתחייב לשפות את רחלי בגין כל נזק שיגרם לה, עקיף או ישיר, לרבות נזק ממון, מוניטין, פגיעה בשם הטוב, הוצאות משפט, גרם הפרת חוזה ככל ויפעל בניגוד לתנאי תקנון זה, בין אם מדובר בנזק ישיר שנגרם לרחלי ו/או נזק שנגרם לצד שלישי כלשהוא.

 

 1. הוראות כלליות

 

 • רחלי תהא רשאית להעביר את זכויותיה באתר בין בתמורה ובין שלא בתמורה, לכל צד שלישי שהוא ללא צורך בהסכמת המשתמש ו/או המשתמש הרשום.
 • בהקשר להוראות הסכם זה, מוסכם כי אם יקבע על ידי ערכאה מוסמכת כי תנאי מתנאי הסכם זה ו/או מתנאי תקנון הגנת הפרטיות בטל ו/או לא תקף אין בכך כדי לגרוע או לפגוע מכל תנאי אחר במסגרת הסכם זה.
 • כל הימנעות של רחלי מלאכוף זכות מזכויותיה בתקנון זה כלפי משתמש כזה או אחר לא תיחשב כוויתור
 1. דין וסמכות שיפוט
 • סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים להסכם, תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו בתל-אביב, ישראל. הדין שיחול על הסכם זה יהיה הדין הישראלי.

 

 

 

לקבלת מידע על תוכניות התזונה שלנו

נשמח להתקשר ולהסביר על מחירי הפגישות (חבילות שונות) או בניית תפריט תזונה אונליין מבלי להגיע לסניף.